Skolebestyrelsens opgave

 

Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om:

  • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
  • Skolens samværsregler
  • Skolens budget og regnskab

Inden for de økonomiske rammer der er fastlagt for skolen, skal skolebestyrelsen godkende skolens budget. Den godkender ligeledes undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den.
Dagsorden og beslutningsprotokol for skolebestyrelsens møder er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere.

Mindst en gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles skolebestyrelsens årsberetning.

 

NAVN ADRESSE FUNKTION
 
 
  Morten Schneider Schlægelberger Poppelvænget 10 Skrillinge, 5500 Middelfart Formand - forældrerepræsentant
 
 
  Morten Lind Hansen Slåenkvisten 1, 5500 Middelfart Næstformand - Forældrerepræsentant
 
 
  Kean Dalgaard Hansen  Morelgrenen 50, 5500 Middelfart Forældrerepræsentant
 
 
  Jørn Pedersen Gamborgvej 4 Gamborg, 5500 Middelfart Forældrerepræsentant
 
 
  Signe Stenfeldt Petersen   Forældrerepræsentant
 
 
  Susanne Muse Nissen Hansen Nøddevænget 14 Skrillinge, 5500 Middelfart Forældrerepræsentant
 
 
  Mike Mogensen Thiemer Morelgrenen 91, 5500 Middelfart Forældrerepræsentant
 
 
     Medarbejderrepræsentant
 
 
    Medarbejderrepræsentant
 
       
  Morten Bonde   Konstitueret skoleleder  
       
  Tobias Weisenberg Bennedsen   Konstitueret viceskoleleder